آسیاب ها تقاضای بین المللی زغال سنگ را افزایش می دهند